Metoda 4M – formularz


4M-BASE-v2.1 – najnowsza wersja oparta na 65 próbkach (kwiecień 2020 r.)  (ilustracje)


Za pomocą poniższego formularza (skryptu) można obliczyć metodą 4M odległości Mahalanobisa (dM) oraz poziomy podobieństwa (Scluster) dla nieznanego meteorytu. Czyli dokonać klasyfikacji – jakiego jest on typu – H, L czy LL! (Więcej szczegółów o interpretacji wyników (poziomach podobieństwa) patrz → Przypisy)

  W pola tekstowe należy wpisać procentowe wartości obszarów widmowych otrzymanych ze spektroskopii Mössbauera:

  • ol – wartość dla oliwinu;

  • pyr – wartość dla piroksenu;

  • met – sumaryczna wartość dla fazy metalicznej: kamacyt, taenit;

  • tr – sumaryczna wartość dla fazy siarczkowej: troilit, pirotyn.

 

ol (oliwin) pyr (piroksen) met (metal) tr (troilit) (opcjonalna nazwa próbki)

 

(Skrypt działa w oparciu o pakiet statystyczny R, zainstalowany na serwerze.)

Meteoryt przyporządkowujemy do tego typu, dla którego wartość poziomu podobieństwa Scluster jest największa!

Tu -wyświetlą się- wyniki kolejnych obliczeń...

*————

 

* test Błędnie wprowadzone dane / Błędne dane / ...

Przypisy


U w a g a [-1]:  Wynik mało wiarygodny! Mały maksymalny poziom podobieństwa (<20%) – być może: okaz jest silnie zwietrzały / brekcja / chondryt niezrównoważony / błędne fitowanie wyników?!
U w a g a [-2]:  Wynik niejednoznaczny! Zbyt mała różnica poziomów podobieństwa (<12,5%), wyniki leżą „na granicy” pomiędzy dwoma różnymi typami – być może jest to chondryt pośredniego typu: H/L, L/LL lub brekcja?!
U w a g a [-3]:  Wynik niewiarygodny! Zbyt mały maksymalny poziom podobieństwa (<5%) – błąd wartości / zła, źle przygotowana próbka / błędne fitowanie wyników / to nie chondryt...?!
U w a g a [-4]:  Błędne dane!?! Nie wszystko jest chondrytem zwyczajnym (<1%)
U w a g a [∞]:  BINGO! Trafiłeś w środek skupienia –  tak wysoki poziom podobieństwa (>99%) nie gwarantuje pewności